,,Mózgi” elektronowe wykonują bardzo skomplikowane obliczenia. Jest to bardzo ważna cecha tych urządzeń, zbudowanych z takich materiałów np., jak szkło i metal. Ale oprócz szkła czy metalu nie ma w nich żadnego materialnego ani niematerialnego przedmiotu, który nazwalibyśmy ?liczeniem”. Materializm oczywiście nie przeczy temu, że drzewa są zielone, ?mózg” elektronowy liczy, a człowiek myśli. Przeczy tylko przekonaniu, jakoby oprócz drzew, mózgów i ludzi istniały jeszcze i takie przedmioty, jak ?zieloność”, ?liczenie”, ?dusza”. Materializm nie twierdzi, że myśl jest materialna, podobnie jak nie twierdzi, że materialna jest barwa. Twierdzi tylko, że ani myśl, ani barwa, ani żadna inna cecha skomplikowanych struktur materialnych nie istnieje odrębnie poza materią i od niej niezależnie. Odnosi się to również do energii, która jest cechą przedmiotów materialnych: tak światła, jak i atomów. Energetyzm niesłusznie przypisuje energii samodzielny, niezależny od materii byt. Współczesna wiedza o polu potwierdza, że to jest niewątpliwie błędem. W wielu działach fizyki pozostała jednak energetyczna terminologia. Chodzi tu zwłaszcza o takie wyrażenia jak ?anihilacja materii”. Używając tego wyrażenia, trzeba pamiętać, że oznacza ono przemianę korpuskularnej materii w polową, elektronów w fotony ? a n:e materii w energię.