Właściciele obiektów użyteczności publicznej zobligowani są przez MSWiA do wyposażenia budynku w odpowiedni dokument określający warunki ochrony przeciwpożarowej. Dokumentem tym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Sporządzenie tego dokumentu zleca się osobie z odpowiednimi kwalifikacjami tzn. posiadającej skończone szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przede wszystkim instrukcję opracowuje się dla obiektów użyteczności publicznej, obiektów zamieszkania zbiorowego oraz obiektów produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich. Jeśli chodzi o te ostatnie tylko w tych, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem ze względu na np. przeznaczenie tego budynku. Każdy tego typu dokument dostosowany jest do charakterystyki budynku. Celem instrukcji w jaką należy wyposażyć budynek jest ustalenie wymagań dotyczących ochrony przeciwogniowej, które wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, a także zdefiniowanie sposobów zachowania w przypadku wybuchu pożaru, a także metod organizowania ewakuacji.